Distriktens ombud vid Akademikernas a-kassas föreningsstämma kallas till ordinarie stämma tisdagen den 30 maj 2023 klockan 11:30.

Ärenden

  • fastställande av föregående års resultaträkning och balansräkning,
  • beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
  • fastställande av budget och avgifter för kassan för nästkommande år
  • val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
  • val av revisorer och suppleanter

Övriga frågor som framläggs av styrelsen eller revisorer, samt fråga som väckts av medlem.

Frågor från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senaste 31 mars. Mejla oss