Hur kontrollerar vi medlemmarnas uppgifter?

Arbetslöshetsförsäkringen är en rättighetslagstiftning – alla som ansöker och uppfyller villkoren har rätt att få ersättning. Den ersättning som a-kassorna betalar ut finansieras dels av medlemsavgifter, dels av den så kallade arbetsmarknadsavgiften som är en liten del av arbetsgivar- och egenavgifterna. För att den ersättning vi betalar ut ska vara rätt gör vi vissa kontroller.   

Gemensamt ansvar för a-kassan och den som får arbetslöshetsersättning

A-kassan och den som får arbetslöshetsersättning har ett gemensamt ansvar för att ersättningsnivåer och utbetalningar blir rätt. För att utbetalningarna ska bli korrekta behöver alla uppgifter i en ansökan om ersättning vara riktiga. Det är medlemmen som själv sammanställer och skickar in de uppgifter som behövs i ärendet. Att uppgifterna är riktiga intygas på heder och samvete och den som ansöker om ersättning är skyldig att skyndsamt meddela a-kassan om något i hens situation ändras.

I ersättningsärenden gör vi vårt bästa för att hjälpa medlemmarna att lämna korrekta uppgifter, bland annat genom information och digitala stöd för ansökan. För att säkerställa att kvaliteten på underlag och beslut håller hög nivå har vi kontrollrutiner och granskningar.

Kontroll i samband med ansökan

När den arbetssökande i sin ansökan ska styrka att hen uppfyller villkoren presenterar vi vissa uppgifter som en hjälp och service till den som ansöker. Vi hämtar uppgift om alla relevanta ersättningar från Försäkringskassan, exempelvis sjukperioder, föräldrapenning, vab och allmän pension. Vi presenterar också uppgifter om perioder med studiemedel från CSN.

Den som ansöker om ersättning har möjlighet att granska uppgifterna, korrigera dem om det behövs, för att sedan godkänna dem.

Den enskilde handläggaren gör också en slagning mot Arbetsgivardeklarationen i varje ärende för att kontrollera att de inkomster medlemmen har uppgivit stämmer.

Om något blir fel

Vi genomför regelbundet interna granskningar av våra beslut och utför också vissa efterhandskontroller under ersättningsperioden.

Rapporteringen av den arbetslösa tiden bygger uteslutande på den arbetslöses egna uppgifter. A-kassan gör inga regelmässiga kontroller av tidrapporterna innan de går till utbetalning. Det är därför viktigt att uppgifterna på tidrapporterna är korrekt redovisade av medlemmen. Den som är osäker på hur tidrapporten eller ansökan ska redovisas uppmanas höra av sig till oss, så vi kan hjälp till att det blir rätt.

Skulle det visa sig att de uppgifter som en medlem lämnar i sin ansökan är fel och det finns anledning att tro att personen medvetet har lämnat felaktiga uppgifter blir det påföljder, i allvarliga fall kan det bli fråga om polisanmälan och uteslutning ur a-kassan.