Ersättningsnivån i a-kassan

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 23-30§§

Hur mycket kan man få i ersättning beror dels på vad man haft för inkomst, dels på hur länge man varit med i a-kassan. Har man varit medlem 12 månader eller längre kan man få runt 26 400 kronor per månad. Har man varit medlem kortare tid än ett år kan man få grundersättning på som mest 510 kronor per dag.

Ersättning baserad på inkomsten

Man kan få maximalt 1 200 kronor om dagen före skatt från a-kassan. Det gäller om man varit medlem i minst 12 månader och tjänat 33 000 kronor eller mer. 

Första 2 dagarna: 0 kronor (obligatorisk karens)
Dag 1-100: max 1 200 kronor (80 % av lönen)
Dag 101-200: max 1000 kronor (80 % av lönen)
Dag 201-300: max 1000 kronor (70 % av lönen)

Den genomsnittliga inkomsten ligger till grund för ersättningen och vi räknar alltid på 12 månader även om man arbetat kortare tid.

Detta gäller för inkomstbaserad ersättning:

  1. Varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader.
  2. Under medlemstiden uppfyllt arbetsvillkoret, det vill säga arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under minst 6 månader.

Allt arbete styrks av din arbetsgivare på formuläret arbetsgivarintyg.

Genomsnittlig inkomst

Som grund för ersättningen ligger den genomsnittliga månadsinkomsten det senaste året. Har man fått sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning får det räknas med om man också arbetat minst 40 timmar den månad som ersättningen avser. Vi räknar alltid ett genomsnitt på 12 månader även om man arbetat kortare tid.  

Ersättning per dag

 (genomsnittlig inkomst/22) x 0,8

Ett exempel: Sara har en genomsnittlig inkomst på 24 000 kronor. Hennes ersättning per dag blir då 873 kronor före skatt. (24 000/22) x 0,8=873 kronor.

Inkomstförsäkring via facket

Ersättningen från fackets inkomstförsäkringen grundas på vårt beslut om ersättning, men vi på a-kassan fattar varken beslut om inkomstförsäkring eller betalar ut den. Hur mycket man får ut från inkomstförsäkringen och hur man ansöker ser olika ut från fackförbund till fackförbund. Har man sagt upp sig själv och blivit avstängd från ersättning gäller oftast inte inkomstförsäkringen.

Läs mer om inkomstförsäkring här

Genomsnittlig arbetstid

Genomsnittsarbetstiden räknas alltid på 12 hela månader. Den genomsnittliga arbetstiden har betydelse om du kombinerar arbete och a-kassa. Om man är arbetslös på heltid får man 5 dagar per vecka.

Grundersättning

  • Har man varit med i a-kassan kortare tid än 12 månader kan man få grundersättning på maximalt 510 kronor före skatt om man arbetad heltid det senaste året.
  • Har man till exempel arbetat i genomsnitt 20 timmar får man hälften av det maximala beloppet, det vill säga 255 kronor före skatt.
  • Den genomsnittliga arbetstiden räknas alltid på 12 månader även om man arbetat kortare tid. 

Maxersättningen är 510 kronor om dagen före skatt. 

Första 2 dagarna: 0 kronor (obligatorisk karens)
Dag 1-300: max 510 kronor före skatt - om man har arbetat heltid

Höjning av inkomst

  • Varje år räknar vi upp den genomsnittliga inkomsten för att även de arbetslösa ska följa med i löneutvecklingen. Detta sker automatiskt i december för alla som får ersättning.
  • Om man arbetar och därför har ett avbrott på minst 25 veckor i arbetslösheten kan man också höja den genomsnittliga inkomsten. Genomsnittsberäkningen görs på 12 månader och måste bli högre både avseende inkomst och arbetstid för att vi ska kunna höja. Har man sedan tidigare en genomsnittlig arbetstid på 40 timmar kan man alltså inte höja inkomstnivån.