Egen uppsägning

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 45§

 

Även om man säger upp sig kan man få a-kassa. För de allra flesta blir det först 45 avstängningsdagar innan man efter 2 obligatoriska karensdagar påbörjar ersättningsperioden. 

För att ersättningen ska bli så hög som möjligt och för att avstängningsdagarna ska börja räknas av, ska man skriva in sig hos arbetsförmedlingen första vardagen efter att anställningen har upphört. Man ska också löpande skicka in tidrapporter till oss. Det finns skäl som gör att man kan slippa en avstängning, det handlar då i första hand om styrkta hälso- och familjeskäl.

Ersättning efter 45+2 dagar

Om man säger upp sig blir man oftast avstängd 45 ersättningsdagar, vilket motsvarar 9 veckor om man är arbetslös på heltid. Detsamma gäller om man väljer att avsluta ett arbetsmarknadspolitiskt program utan giltig anledning. Som mest kan fem avstängningsdagar per vecka räknas av.

När man har varit arbetslös och avstängd i 45 dagar, ska man klara av två obligatoriska karensdagar innan ersättning kan börja att betalas ut. Varken de 45 avstängningsdagarna eller de 2 karensdagarna dras av från den 300 dagar långa ersättningsperioden.

Mer om karens

Vad räknas som en avstängningsdag?

Avstängningsdagarna är en sanktion som ska vara kännbar. Därför räknas exempelvis inte dagar som man får ersättning från någon annan eller dagar som man inte varit arbetslös av från avstängningsperioden, exempelvis semester, föräldraledighet, sjukdom eller om man inte varit inskriven hos arbetsförmedlingen.

Dagar som räknas av är dagar som man antingen

  • varit inskriven hos arbetsförmedlingen och helt eller delvis varit arbetslös, eller
  • arbetat minst tre timmar.

Som mest får fem dagar per vecka räknas av.

Max avstängd 112 kalenderdagar

Om dagarna inte kan dras av, skjuts avstängningen framåt. När det gått 112 kalenderdagar efter den sista anställningsdagen är avstängningen överspelad oavsett om man har klarat av alla avstängningsdagar eller inte.

Skäl att slippa avstängning

Det finns vissa skäl som gör att man inte blir avstängd när man säger upp sig, de skälen kallas i villkoren för giltiga skäl. De skälen är:

  • Lön: man får inte sin överenskomna lön utbetald.
  • Sjukdom: man har läkarintyg på att man blir sjuk av sitt arbete och det är heller inte möjligt att bli omplacerad av arbetsgivaren.
  • Mobbing och trakasserier: man är mobbad eller trakasserad på arbetet och trots insatser på arbetsplatsen har man inte lyckats komma tillrätta med problemen, exempelvis via omplacering.
  • Om man slutat för att deltidsveckorna från arbetslöshetskassan tagit slut och lönen från deltidsanställningen är lägre än hel arbetslöshetsersättning. (Din månadslön är lägre om den understiger beloppet av din ersättning per dag multiplicerat med 22).
  • Flytt av hem eller arbetsplats: generellt förväntas att man ska kunna veckopendla till dess att man har skaffat sig ett nytt arbete som passar bättre. För att slippa avstängning krävs alltså att det inte är möjligt att veckopendla på grund av familjeförhållanden. 

Familjeskäl och flytt?

Vid flytt av hem eller arbetsplats förväntas man dagspendla eller veckopendla till dess att man har skaffat sig ett nytt arbete som passar bättre. För att slippa avstängning om man säger upp sig krävs att det inte är möjligt att pendla på grund av familjeförhållanden.

Flyttar man för att ens sambo som man har småbarn tillsammans med, har fått tillsvidareanställning eller startat eget företag på annan ort utom pendlingsavstånd, blir man inte avstängd. Provanställning jämställs här med tillsvidareanställning. Det kan också vara fråga om en längre tidsbegränsad tjänst, exempelvis AT- eller PTP-tjänst. Med ”utom pendlingsavstånd” menas i allmänhet längre än tolv timmars total bortavaro från hemmet.

Man kan också slippa avstängning om man har äldre barn om det finns skäl som gör att pendling är omöjlig, till exempel om barnet har sådana dokumenterade behov att det inte kan bo enbart med den ena föräldern och att förhållandena är sådana att det inte är lämpligt att dela på familjen.

Styrk skälen med intyg

För att man inte ska bli avstängd måste man kunna styrka sina skäl. Man behöver alltid inkomma med uppgifter där det framgår att möjligheten till omplacering undersökts och inte varit möjlig hos den aktuella arbetsgivaren.

  • Om man har sagt upp sig på grund av hälsoskäl ska man ladda upp ett läkarutlåtande där läkaren bedömer arbetets lämplighet ur ett medicinskt perspektiv och där det framgår om det är på läkarens inrådan som man sagt upp sig. Läkaren ska alltså ha rekommenderat att du ska säga upp dig på grund av hälsoskäl, vilket ska styrkas med intyg.
  • Om man varit mobbad eller trakasserad ska man själv redogöra kort för vad som inträffat samt styrka det på det sätt som man kan, exempelvis skriftlig redogörelse från en chef, arbetskamrat eller ett fackombud som vet vad som hänt.

Inkomstförsäkringen gäller oftast inte

De flesta inkomstförsäkringar gäller inte om man säger upp sig själv och blir avstängd från ersättning. Kontakta fackförbundet eller försäkringsbolaget om vilka regler som gäller.