Doktorand och forskare

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 10§

En doktorandtjänst räknas som arbete och kan räknas in i arbetsvillkoret. Men att doktorera räknas också som att studera och det betyder att man måste ha avslutat eller avbrutit sina forskarstudier för att ha rätt till ersättning. Samma regler gäller för licentiatavhandlingar.

Doktorandtjänst räknas med i arbetsvillkoret

En doktorandtjänst med lön betraktas som vilket arbete som helst och kan därför räknas med i ett arbetsvillkor.

Utbildningsbidrag och undervisningstimmar

Utbildningsbidrag (minst halvtid) från universitet betraktas alltid som studier, medan det arbete (undervisningstimmar) som utbildningsbidraget brukar kombineras med kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor om de är minst 80 timmar per månad.

Stipendium räknas inte som arbete

Skulle man finansiera forskarstudierna med stipendium kan varken tiden eller pengarna räknas med i arbetsvillkoret. Tid med stipendium under utbildningstiden räknas som studier. De är alltså överhoppningsbara om de bedrivits på heltid. 

Mer om överhoppningsbar tid

När räknas en doktorand som arbetslös?

  • Att studierna är klara är en av förutsättningarna för du ska kunna räknas som arbetslös.
  • Om studierna inte är klara måste de vara definitivt avbrutna för att man ska ha rätt till ersättning.
  • Hur doktorandstudierna varit finansierade har ingen betydelse när vi bedömer om du är arbetslös eller inte.

Ingen ersättning under avbrott i avhandlingsarbetet

Man kan inte få a-kassa när man har studieuppehåll, eftersom studierna inte är avslutade. Det har ingen betydelse om uppehållet är långt eller kort. Därför är det till exempel inte möjligt att få ersättning under varken frivilliga eller ofrivilliga avbrott i sitt avhandlingsarbete.

Om endast disputation återstår

  • När avhandlingsarbetet är klart kan man vara ersättningsberättigad även om själva disputationen återstår.
  • När man kan styrka att avhandlingsarbetet är avslutat och att manus är färdigt anses studierna vara avslutade även om det skulle kvarstå mindre redaktionella ändringar, till exempel efter frågor från den som ska trycka avhandlingen.
  • Dagen för disputationen tidrapporterar man att man inte kan ta arbete.

Vad ska jag skicka in?

  • Formuläret Sök ersättning i Mina sidor
  • Formuläret Arbetsgivarintyg - begära det av din arbetsgivare i Mina sidor
  • Formuläret Studieintyg i Mina sidor

Sök ersättning i Mina sidor