Ny arbetslöshetsförsäkring 2025

En ny arbetsförsäkring kommer att träda i kraft den 1 oktober 2025, det formella beslutet fattades av riksdagen den 18 juni. Den nya försäkringen innehåller flera nya principer. Bland annat kommer ersättningsnivån och ersättningsperiodens längd att påverkas av hur länge man klarat inkomstkravet på 132 000 kronor och hur länge man varit medlem i a-kassan. Vilken inkomst som ger rätt till a-kassa bestäms av regeringen som ännu inte fattat beslut i frågan.

Men det är också mycket i regelverket som är oförändrat, exempelvis villkoren för när man räknas som arbetslös och reglerna för aktivitetsrapportering och deltidsstudier. Här redovisar vi de största förändringarna i korthet.

Inkomst är grunden för a-kassa

Rätten till a-kassa kommer att baseras på inkomster – för att kunna få a-kassa behöver man uppfylla ett inkomstvillkor. Samma inkomster som används för att uppfylla inkomstvillkoret kommer att användas när man bestämmer ersättningens storlek.

Månadsutbetalningar

Arbetslöshetsersättningen kommer att beräknas och betalas ut månadsvis i efterhand.

Längden på medlemskapet påverkar ersättningen: 80, 60 eller 50 procent

Hur länge man har varit medlem i a-kassan när man blir arbetslös kommer att avgöra vilken ersättningsnivå (procentsats) man har rätt till under arbetslösheten.

Ersättningsnivån blir

 • 80 procent om man har varit medlem i a-kassan minst 12 månader
 • 60 procent om man har varit medlem i a-kassan 6 -11 månader
 • 50 procent om man har varit medlem kortare tid än 6 månader.

Arbetslöshetsförsäkringen täcker inkomster upp till 34 000 kronor.

Nedtrappning av ersättningsnivån under arbetslösheten

Den ersättningsnivå man börjar på kommer att trappas ner med 10 procentenheter efter 100 ersättningsdagar och med ytterligare 5 procentenheter efter 200 ersättningsdagar.

Längden på ersättningsperioden beror på hur länge man har arbetat: 300, 200 eller 100 dagar

Hur många månader man har haft inkomst innan man blir arbetslös avgör hur lång ersättningsperiod man kan få. Varje månad som man har tjänat 11 000 kronor under året före man blev arbetslös får räknas med. Ibland kan man räkna på äldre inkomster, läs mer nedan.

 • 300 ersättningsdagar får den som har minst 11 månaders arbete.
 • 200 ersättningsdagar får den som har åtta, nio eller tio månaders arbete
 • 100 ersättningsdagar får den som har fyra, fem, sex eller sju månaders arbete.

För den som inte klarar båda inkomstvillkoren, det vill säga inte kommer upp i en tillräckligt hög årsinkomst, 132 000 kronor, men som har tillräckliga inkomst under minst fyra månader får en ersättningsperiod på 66 dagar.

Inkomstvillkor

Inkomstvillkoret är uppfyllt om man det senaste året har haft

 1. en viss sammanlagd inkomst av förvärvsarbete, 132 000 kronor, och
 2. en viss minsta inkomst av förvärvsarbete per månad, 11 000 kronor, under minst fyra månader.

Det är regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, som bestämmer hur mycket man ska ha tjänat för att uppfylla inkomstvillkoren.

Medräkna inkomster äldre än 12 månader

Om man har tjänat för lite för att uppfylla inkomstvillkoret de senaste 12 månaderna kan äldre inkomster användas. Det gäller om man exempelvis

 • inte har kunnat arbeta på grund av sjukdom,
 • vårdat eget barn yngre än två år eller vårdat adoptivbarn upp till två år efter barnets ankomst i familjen,
 • fått graviditetspenning eller föräldrapenningförmån.

Skulle det vara en fördel för den som är arbetslös får man också bortse från månader som hen exempelvis har

 • deltagit i heltidsutbildning eller
 • varit företagare, om verksamheten har upphört inom 60 månader från starten.

Man får aldrig tillgodoräkna inkomster som är äldre än 60 månader. (Undantag för medföljare vid utlandsarbete).

Vad räknas som inkomst?

De inkomster som kan ligga till grund för a-kassa är sådana som arbetsgivaren behöver betala arbetsgivaravgifter för och sådana som företagare är skyldig att betala egenavgifter för. Inkomster ska räknas till den månad då de betalas ut.

Man får också räkna med vissa inkomster från Försäkringskassan, exempelvis föräldrapenning och sjukpenning. Inkomster ska då räknas till den månad som de avser.

Vilka inkomster får räknas med för företagare?

När det gäller företagare får följande inkomster räknas

 1. den inkomsten av förvärvsarbete från verksamheten som framgår av beslutet om slutlig skatt, eller
 2. den genomsnittliga årsinkomsten av förvärvsarbete från verksamheten under de två år som föregår beskattningsåret.

22 ersättningsdagar per månad

En månad med hel arbetslöshetsersättning motsvarar 22 ersättningsdagar. Både dagar med a-kassa och med aktivitetsstöd räknas som en förbrukad ersättningsdag.

Minskning av arbetslöshetsersättning

Om man har haft lön för arbete under den månad som ansökan avser, ska arbetslöshetsersättningen minskas med motsvarande belopp som man har tjänat. Om man inte har rätt till a-kassa för en eller flera dagar, om man exempelvis har varit bortrest, ska ersättningen minskas med 1/22 för de dagar man inte har rätt till a-kassa.

Åldersgräns för a-kassa

Den övre åldersgränsen för rätt till arbetslöshetsersättning är fortsatt 66 år men från och med den 1 januari 2026 knyts den till riktåldern för pension enligt socialförsäkringsbalken.