Dataskyddsförordningen (GDPR)

Om vår behandling av dina personuppgifter

Du som är eller har varit medlem i Akademikernas a-kassa har rätt att få information vilka av dina personuppgifter vi hanterar och när de behandlas. Akademikernas a-kassa är personuppgiftsansvarig och ska därför lämna information om personuppgiftsbehandlingar både när uppgifterna samlas in och om du begär det. Ansvaret innebär att vi ska hantera uppgifterna korrekt, lagligt och säkert.

Vi ska också informera om det skulle inträffa ett dataintrång eller en personuppgiftsincident, och om det skulle finnas risk för exempelvis identitetsstöld eller bedrägeri.

En personuppgift är information som kan kopplas till en person

Datainspektionen definierar personuppgifter som "All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet… Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer".

Informationen till dig ska vara kostnadsfri, i lättillgänglig form och med ett tydligt och enkelt språk. Vilken information som du har rätt till anges i dataskyddsförordningen; det handlar om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen.

Dataskyddsombudet kontrollerar att dataskyddsförordningen följs

Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att Akademikernas a-kassa följer dataskyddsförordningen (GDPR) genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.  Dataskyddsombudet heter Karl-Eric Spörndly.

Läs mer om dataskyddsombud här

Därför hanterar vi personuppgifter

I vår verksamhet behandlar vi de personuppgifter som behövs för att kunna hantera ditt medlemskap och dina inbetalningar, och utreda och betala ut arbetslöshetsersättning - det vill säga som ett led i myndighetsutövningen. Vi behandlar också uppgifter när

  • det är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, oftast i form av statistiska rapporter och kvalitetsuppföljning och
  • när personer gett sitt samtycke, till exempel att finnas med på en lista för e-postutskick

Vi lämnar uppgifter till andra om vi måste och får

Alla som vi lämnar uppgifter till har rätt att ta del av dem. Mottagarna kan vara myndigheter, inkomstförsäkringsbolag, omställningsorganisationer, fackförbund, banker och andra a-kassor.

Vi lagrar personuppgifter så länge de behövs

Vi lagrar de personuppgifter du lämnat med anledning av ditt medlemskap eller ansökan och utbetalning av arbetslöshetsersättning. De uppgifter som ligger till grund för medlemskap och arbetslöshetsersättning lagras så länge vi behöver dem eller är skyldiga att spara dem.

Om det är uppgifter som du gett ditt samtycke till att vi hanterar kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Exempel på personuppgifter som vi hanterar

  • Namn och personnummer och adress
  • Arbete, lön och utbildning. Uppgifterna lämnas huvudsakligen direkt av den enskilde, och om Akademikernas a-kassa får också uppgifter från en annan part ska de kommuniceras med den enskilde
  • Uppgifter från andra myndigheter
  • Arbetsförmedlingen: datum för registrering och avregistrering, uppgifter om aktivitetsrapportering och program
  • Uppgifter om adress och skattsedel och jämkning från Skatteverket
  • Uppgifter om studier från CSN
  • Uppgifter om socialförsäkringar, framför allt sjukpenning, föräldrapenning, vab och aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Exempel på uppgifter som vi lämnar till andra

Akademikernas a-kassa lämnar när så behövs uppgifter till andra myndigheter, i första hand till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det kan handla om antal utbetalda ersättningsdagar, storleken på dagpenningen och vilka perioder man varit arbetslös. Vi lämnar också uppgifter om utbetald ersättning och preliminärskatt till Skatteverket. Vi använder Swedbank för att betala ut arbetslöshetsersättning och därför lämnar vi uppgifter till dem om mottagarens identitet, belopp och konto.

Akademikernas a-kassa är skyldig att göra anmälan till polismyndigheten vid misstanke om brottslighet enligt bidragsbrottslagen (2007:612). Vi får också lämna ut uppgifter om utbetald ersättning till Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, CSN, Arbetsförmedlingen, kommuner och Skatteverket enligt lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet.

Webbplatsstatistik

Vi använder Google Analytics, webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited. Det gör vi för att bättre förstå hur besökarna använder vår webbplats och utifrån dataunderlaget kunna förbättra den. Exempel på uppgifter som spåras är vilka sidor som besöks, vad besökarna klickar på, var de kommer ifrån samt vilket operativsystem och typ av enhet de använder.

Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är berättigat intresse.

Vi har aktiverat funktionen för anonymisering av IP-adresser, vilket innebär att sista delen av adressen maskeras innan informationen lagras. Det gör att vi inte kan identifiera individer utifrån dataunderlaget.

Om du vill blockera Google Analytics kan du använda Googles tillägg för webbläsare.

Så här hanterar vi personuppgifter i sociala medier

Akademikernas a-kassa raderar inlägg, kommentarer, länkar och publikationer som enligt vår bedömning är kränkande, stötande, syftar till att marknadsföra eller misskreditera annan verksamhet, eller innebär upphovsrättsintrång eller brottslig verksamhet. Meddela oss gärna omgående om du lägger märke till sådana uppgifter. Skulle någon återkommande posta sådana uppgifter kan vi komma att stänga av hen från plattformen.

När du publicerar frågor och kommentarer på vår sida får du inte dela känslig information om andra. Känslig information är till exempel facktillhörighet, sexuell läggning, religion m.m. Använd dig av taggningsfunktionen om du vill tipsa andra om våra inlägg – då får de information om att deras namn finns på vår sida.

Facebook, X och Instagram är primärt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i sina plattformar. Däremot är Akademikernas a-kassa ansvarig för viss behandling som sker på deras sidor, därför vill vi informera dig om vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig
Akademikernas a-kassa, organsationsnummer 802005-4691
Box 110 63, 100 61 Stockholm

Dataskyddsombud
Karl-Eric Spörndly, 08-412 33 89, karl-eric.sporndly@akademikernasakassa.se


 

Samtycke till hantering av personuppgifter i vår chatt

Akademikernas a-kassa behöver få ditt samtycke för att behandla eventuella personuppgifter som du lämnar när du chattar med vår chattrobot.

Chattroboten begär aldrig några personuppgifter av dig, men om du själv skriver ner personuppgifter i chatten kommer den behandlas på följande sätt:

Chattloggen sparas i upp till 90 dagar för att vi ska kunna analysera och förbättra chattbottens träffsäkerhet och felanmäla problem som uppstår till vår leverantör.

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av att du gett ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket. Tala om för chattroboten att du vill återkalla samtycket så får du mer information om hur du ska gå tillväga.

Du kan också ringa oss på 08-412 33 00 och tala om att du vill återkalla ditt samtycke, så hjälper vi dig att radera loggen. Vi kommer då behöva veta ungefärligt klockslag för när du påbörjade chatten.

Om du väljer att chatta med en människa

När vår chatt är bemannad av människor kan du be att få prata med en handläggare istället för boten. Ditt samtycke gäller då inte längre, och de personuppgifter som du lämnar i chatten till en handläggare faller under vårt myndighetsutövande. Det innebär att du inte längre kan återkalla samtycket, utan vi kan spara personuppgifter som vi behöver i vårt myndighetsutövande.

Cookies