A-kassans högsta beslutande organ är föreningsstämman. Genom den har medlemmarna möjlighet att påverka verksamheten, bland annat genom att utse styrelse. Ombuden till stämman utses av Sacoförbunden, Vårdförbundet och av de direktanslutna medlemmarna.

Föreningsstämman utser styrelse

Föreningsstämman har ansvar för viktiga frågor, bland annat utser man styrelseledamöter, beslutar om stadgarna och hur stor medlemsavgiften ska vara. Stämman ska hållas senast den 30 juni varje år och information om den anslås på akademikernasakassa.se. Motioner ska komma in till styrelsen senast 31 mars.

Medlemmar kan nominera, rösta och bli valda

För att få rösta på föreningsstämman behöver man vara vald till ombud och ombuden väljs för ett år i taget. Alla medlemmar kan bli valda till ombud och alla medlemmar har rätt att nominera och rösta om ombud.

Frågor som tas upp på föreningsstämman

De frågor som behandlas på ordinarie föreningsstämma är:
  • fastställande av föregående års resultaträkning och balansräkning,
  • eslut om ansvarsfrihet för styrelseledamötern
  • fastställande av budget och avgifter för kassan för nästkommande år
  • val av ledamöter och suppleanter i styrelsen 
  • val av revisorer och suppleanter
  • eventuellt övriga frågor som framläggs av styrelsen eller revisorer, och frågor som väckts av medlem.

Ombuden utses av valdistrikten, som motsvarar Sacoförbunden, Vårdförbundet och distriktet direktanslutna (d.v.s. de som inte är med i något annat av våra valdistrikt).

När distriktet direktanslutna ska välja ombud organiserar a-kassans kansli det i Medlemsportalen på akademikernasakssa.se. Där kan direktanslutna medlemmar bli valda till ombud, nominera och rösta på ombud.

Nomineringen är öppen under den första halvan av mars och omröstningen är öppen under den andra halvan av mars.  Datum för nominering och röstning anslås på akademikernasakassa.se i februari. 

Lagen och stadgarna

 

Lagen om arbetslöshetskassor; Föreningsstämma LAK avsnitt 5

Akademikernas a-kassas stadgar