Vårt högsta beslutande organ är föreningsstämman. Genom den har medlemmarna möjlighet att påverka verksamheten, bland annat genom att utse styrelse. Ombuden till stämman utses av Sacoförbunden, Vårdförbundet och av de direktanslutna medlemmarna direkt.

Föreningsstämman utser styrelse

Föreningsstämman har ansvar för viktiga frågor, bland annat utser man styrelseledamöter, beslutar om stadgarna och hur stor medlemsavgiften ska vara. Stämman ska hållas senast den 30 juni varje år och information om den anslås på akademikernasakassa.se. Motioner ska komma in till styrelsen senast 31 mars.

37 ombud

Föreningsstämman består av 37 ombud som utsetts av valkretsarna. Valkretsar är Sacoförbunden, Vårdförbundet och gruppen direktanslutna medlemmar. För att kunna bli vald till ombud krävs att man är medlem i Akademikernas a-kassa.

Stämman väljer 5 av 7 i styrelsen

Vår styrelsen består av sju ledamöter. Stämman väljer fem ledamöter, en ledamot utses av Inspektionen av arbetslöshetsförsäkringen och en ledamot utses av personalföreningen på Akademikernas a-kassa. Alla ledamöter har personliga ersättare.

Stämman utser revisorer

Föreningsstämman utser två revisorer, en av dem ska vara auktoriserad revisor.

Stadgar för Akademikernas a-kassa