Stadgar för Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (Akademikernas a-kassa/kassan)

Fastställda av föreningsstämman för Akademikernas a-kassa den 30 maj 2023.

Registrerade hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och
gällande från och med den 21 september 2023.

§ 1 Ändamål och firma

Akademikernas a-kassa ska utge ersättning till medlemmarna i enlighet med lagen om arbetslöshetsförsäkring. Akademikernas a-kassas firma är Akademikernas erkända arbetslöshetskassa.

§ 2 Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar i Sverige verksamma akademiker.

§ 3 Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 4 Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår.

§ 5 Inträde

Den som tillhör kassans verksamhetsområde och som uppfyller kraven för inträde i enlighet med lagen om arbetslöshetskassor har rätt att bli medlem.

§ 6 Medlemsavgift och särskild uttaxering

Föreningsstämman beslutar om medlemsavgift. Föreningsstämman får bemyndiga styrelsen att besluta om medlemsavgift.

Föreningsstämman beslutar om särskild uttaxering i enlighet med lagen om arbetslöshetskassor.

Medlemsavgift betalas för varje kalendermånad. Styrelsen beslutar hur medlemsavgift och särskild uttaxering ska betalas.

Akademikernas a-kassa får träffa överenskommelse med ett förbund, som är distrikt i kassans organisation, om att personer som både är medlemmar i Akademikernas a-kassa och det aktuella förbundet ska betala medlemsavgiften till kassan via förbundet.

§ 7 Utträde och uteslutning

Medlem som begär utträde ska beviljas detta i enlighet med lagen om arbetslöshetskassor.

Medlem som inte har betalat sin medlemsavgift eller särskilt uttaxerat belopp i tid ska, om inte särskilda skäl föreligger, anses ha utträtt i enlighet med lagen om arbetslöshetskassor.

Medlem som medvetet eller av grov oaktsamhet lämnat oriktig eller vilseledande uppgift om förhållande av betydelse för rätten till medlemskap eller ersättning ska, om inte särskilda skäl talar emot det, uteslutas i enlighet med lagen om arbetslöshetskassor.

§ 8 Ansökan och ersättning

Ansökan om ersättning görs på det sätt som anges i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Utbetalning av ersättning sker på sätt som kassan beslutar.

§ 9 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av sju ledamöter och sju personliga suppleanter.

Ordinarie föreningsstämma väljer sex ledamöter och deras suppleanter för tiden till och med ordinarie föreningsstämma två år senare.

En ledamot och dennes suppleant utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Härutöver tillkommer arbetstagarledamöter och suppleanter enligt lagen om styrelserepresentation för privatanställda.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Styrelseledamot och suppleant ska vara bosatta i Sverige, om inte Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen i ett särskilt fall tillåter annat. Den som är underårig eller försatt i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kapitlet 7 § föräldrabalken eller är underkastad näringsförbud får inte vara styrelseledamot. Till styrelseledamot eller suppleant får föreningsstämman välja endast den som är medlem i Akademikernas a-kassa.

Utträder ledamot ur styrelsen inträder suppleanten som ledamot till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

Kassan ska ha två revisorer. För varje revisor ska finnas en personlig suppleant. Revisorerna och deras suppleanter utses av ordinarie föreningsstämma för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma. En av revisorerna och dennes suppleant ska vara auktoriserad revisor.

§ 10 Föreningsstämma

Rätten för kassans medlemmar att besluta i kassans angelägenheter utövas vid föreningsstämman.

Föreningsstämma är ordinarie eller extra. Ordinarie föreningsstämma ska hållas senast den 30 juni varje år om inte Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har medgett annat.

Information om föreningsstämman och andra meddelanden ska delges medlemmarna på kassans publika webbplats.

Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma
1 fastställande av föregående års resultaträkning och balansräkning,
2 beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,
3 fastställande av budget och medlemsavgifter för Akademikernas a-kassa för nästkommande kalenderår,
4 val av ledamöter och suppleanter i styrelsen,
5 val av revisorer och suppleanter,
6 övriga frågor, som framläggs av styrelsen eller revisorerna, samt
7 fråga som väckts av medlem och som skriftligen inkommit till kassan senast den 31 mars det år föreningsstämman hålls. Det åligger styrelsen att yttra sig över förslag som väckts av medlem.

I beslut i ärende, som anges under 1 och 2 i föregående stycke, får inte ombud delta, som under den tid beslutet avser varit styrelseledamot, revisor eller suppleant.

Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen finner det lämpligt, eller när revisorerna eller minst en fjärdedel av samtliga ombud skriftligen med angivande av skälet härtill begärt det. Vid extra föreningsstämma får endast behandlas fråga som angivits i kallelsen.

§ 11 Ombud vid föreningsstämma

Föreningsstämman består av 37 valda ombud.

Fördelning av mandat och val av ombud sker på det sätt och vid den tidpunkt som framgår av bilagan till dessa stadgar.

Ombud väljs för tiden den 1 april till och med 31 mars året därpå.

§ 12 Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen kallar till föreningsstämman.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utfärdas senast två veckor före stämman och till extra föreningsstämma senast en vecka före stämman.

Kallelse till föreningsstämman ska ske skriftligen till varje ombud.

Till kallelsen ska bifogas information om de ärenden som ska förekomma på föreningsstämman. Om förslag till ändring av dessa stadgar ska behandlas på föreningsstämman, ska det huvudsakliga innehållet i ändringen anges.

Akademikernas a-kassas styrelse kallar till föreningsstämman. Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utfärdas senast två veckor före stämman och till extra föreningsstämma senast en vecka före stämman. Kallelse till föreningsstämman ska ske skriftligen till varje ombud. Till kallelsen ska bifogas information om de ärenden som ska förekomma på föreningsstämman. Om förslag till ändring av dessa stadgar ska behandlas på föreningsstämman, ska det huvudsakliga innehållet i ändringen anges.

§ 13 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt endast om det vid föreningsstämman biträtts av minst tre fjärdedelar av närvarande ombud. Andelen närvarande ombud får inte understiga hälften av samtliga ombud för att beslutet ska vara giltigt.

Valordning

Bilaga till stadgar för Akademikernas a-kassa fastställd av föreningsstämman den 25 maj 2020.

Registrerad hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och gällande från och med den 6 juli 2020.

Distrikt

Varje förbund som är medlem i Saco, Vårdförbundet och direktanslutna medlemmar utgör vardera ett distrikt i Akademikernas a-kassa.

15 Akavia
18 Fysioterapeuterna
21 Sveriges Lärare
27 Sveriges Arbetsterapeuter
30 Sveriges Skolledare
33 Sveriges Arkitekter
36 DIK
42 Kyrkans Akademikerförbund
45 Sveriges Ingenjörer
55 Sjöbefälsföreningen
57 Sveriges Farmacevtförbund
66 Sveriges läkarförbund
69 Vårdförbundet
72 Naturvetarna
75 Sveriges Psykologförbund
78 Akademikerförbundet SSR
81 Sveriges Tandläkarförbund
84 Sveriges universitetslärare och forskare
87 Sveriges Veterinärförbund
88 Reservofficerarna
92 Officersförbundet
95 SRAT
97 Direktanslutna medlemmar

Fördelningen av mandat och val av ombud till föreningsstämman görs enligt följande:

• Varje distrikt tilldelas ett mandat. Resterande mandat tilldelas därefter ett efter annat det distrikt som för varje gång uppvisar det största jämförelsetalet.
• Jämförelsetalet för distrikt erhålls genom att varje distrikts medlemsantal enligt kassans medlemsstatistik den 31 december varje år delas med det tal som motsvarar dubbla antalet mandat som distriktet redan erhållit ökat med ett. Uppkommer lika jämförelsetal ska företrädet avgöras genom lottning.
• Distrikten väljer ombud jämte suppleant till föreningsstämman. Val av ombud sker varje år. Den eller de som nomineras ska vara medlemmar i kassan.
• Styrelsen ska tillhandahålla de direktanslutna medlemmarna möjlighet att elektroniskt nominera och välja ombud (och suppleanter) till föreningsstämman.
• Senast den 31 mars ska distrikten till kassan lämna uppgift om valda ombud och suppleanter.

Nominering och val av ombud samt suppleanter för distriktet direktanslutna medlemmar görs enligt följande:

• Ombud och suppleanter för distriktet direktanslutna ska vara nominerade av minst fem medlemmar i distriktet direktanslutna.
• Den eller de som nomineras ska vara medlemmar i kassan.
• Mandaten tilldelas ett efter annat den/de som erhållit flest röster. Vid lika röstetal avgörs företrädet genom lottning som utförs av revisorerna.