Tjänstledighet

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 10§

När man är tjänstledig är man fortfarande anställd och kan därför inte få ersättning från a-kassan. Detta gäller alltid oavsett om man har rätt till lön eller inte.

A-kassa vid tjänstledighet

I två fall kan man ha rätt till ersättning under förutsättning att man uppfyller övriga villkor:

  1. Om man på grund av hälsoskäl inte kan arbeta varken på nuvarande arbete eller på annat arbete hos arbetsgivaren men inte längre har rätt till sjukpenning eftersom Försäkringskassan bedömt att man har arbetsförmåga i förhållande till arbetsmarknaden i övrigt.
  2. Om man är tjänstledig från ett deltidsarbete för att utföra ett annat arbete med lika eller högre tjänstgöringsgrad och dessa två arbeten inte går att kombinera.