Akademikernas a-kassa är en a-kassa med höga ambitioner. Uppdraget är viktigt dels för omställningsförmågan och flexibiliteten på arbetsmarknaden, dels för individernas trygghet i förändring och grundläggande inkomsttrygghet i karriären. Nu har vi publicerat vår årsredovisning, här kommer en inblick i vår verksamhet och hur vi ser på den.

För att kunna utföra uppdraget på bästa sätt står vi på två stadiga ben: vi är lika noga med att uppfylla de formella kraven på verksamheten som med att utveckla service som uppfyller medlemmarnas förväntningar.

Vi ska vara den självklara a-kassan för alla akademiker - alla yrkesverksamma akademiker ska vara arbetslöshetsförsäkrade och de ska vara det hos oss. De högt ställda målen gör att vi måste spänna bågen och göra vårt bästa här och nu, samtidigt som vi planerar för framtiden.

MEDLEMMARNAS BÄSTA ÄR VÅRT FOKUS

Vi tar varje tillfälle att inom reglernas ramverk göra det bästa för våra medlemmar. Det kan exempelvis handla om egen teknisk utveckling, specifika anpassningar i a-kassegemensamma system och servicelösningar via telefon och webb.

Som medlem i Akademikernas a-kassa kan man förvänta sig mycket. Blir man arbetslös ska handläggningen ska vara snabb, utbetalningarna punktliga och personalen kompetent och vänlig. De allra flesta blir aldrig arbetslösa, men de ska ändå känna nyttan av att vara med i a-kassan; värdet av att ha en ekonomisk grundtrygghet, att veta hur mycket pengar man skulle få om något skulle hända, och att få snabba svar är viktigt en föränderlig värld.

Kommunikationen är vårt främsta verktyg i strävan att leva upp till våra ledord - snabbt, rätt och respektfullt. Därför satsar vi på vassa kommunikativa lösningar och på att kontinuerligt utveckla vår skriftliga och muntliga kompetens, bland annat genom klarspråksarbete och telefoncoachning.

MEDLEMMARNAS NÖJDHET ÄR VÅR DRIVKRAFT

Vår uppgift är att ge medlemmarna grundläggande inkomsttrygghet genom hela arbetslivet. Och vi ska ge dem bästa möjliga service. Därför har vi sedan 2002 mätt medlemmarnas nöjdhet och på så sätt fått värdefull input på hur de upplever bland annat kon-takten med oss, tillgängligheten och handläggningstiderna. Mätningarna anger också riktning för hur vi ska utveckla verksamheten och kunna leverera på samma höga nivå i framtiden.

2021 gav 73 procent av medlemmarna oss betyget 8, 9 eller 10 på frågan om hur nöjda de var med oss totalt sett. Särskilt nöjd är man med

  • handläggarnas bemötande (88 % betyg 8–10).
  • att ersättningsbeslutet är lätt att förstå (81 % ger betyg 8–10).
  • att handläggarna ger användbara förklaringar och svar (77 % ger betyg 8–10)

Det är också glädjande att mätningarna visar på få missnöjda medlemmar; endast 2 procent är missnöjda med handläggarnas bemötande.

KUNSKAP, KOMPETENS OCH KVALITET

Det är inte för inte vi är Akademikernas a-kassa. Vi lägger stor vikt vid att hålla oss à jour med rättsutveckling, forskning och ny kunskap om framför allt arbetslöshet men också arbetsmarknaden i stort.

För att själva bidra till att sprida kunskap tar vi exempelvis fram Arbetslöshetsrapporten där vi redovisar arbetskraften, arbetsmarknaden och arbetslösheten. Vi arrangerar seminarier med forskare, tjänstemän och politiker och vi träffar löpande politiker och tjänstemän för att informera om hur a-kassan fungerar och utbilda i grundläggande försäkringsbestämmelser. 

Kvaliteten i vårt arbete är viktig och därför ska den prioriteras i verksamhetens alla led. Grunden för att kunna leverera med den höga kvalitet vi har är vårt medlemsorienterade arbetssätt, ledningens engagemang, allas deltagande och en god arbetsmiljö.

LIKVÄRDIG BEHANDLING

Att vi ska fatta lika beslut i lika ärenden är en självklar utgångspunkt och ett självklart mål. Likaså att de arbetslösa medlemmarna ska få rätt ersättning, varken för mycket eller för litet. Medlemmarna är människor med olika förutsättningar och därför erbjuder vi mot-tagaranpassad service och god tillgänglighet för att var och en ska få precis den ersättning de har rätt till.

För att säkerställa en gemensam tillämpning av reglerna inom vår a-kassa, och mellan alla a-kassor, arbetar vi målinriktat med utbildning och utvecklade handläggarstöd, goda rutiner, och samarbete mellan a-kassorna.

Vårt verksamhetsområde är brett och det medlemmarna framför allt har gemensamt är att de antingen har akademisk utbildning eller att de arbetar i ett akademikeryrke. Därför satsar vi på bred kunskap om arbetsmarknad och avtalsområden för att kunna hjälpa medlemmarna att skicka in kompletta ansökningar och för att nå korta handläggningstider.

TILLIT OCH KONTROLL I BALANS GER KORREKTA UTBETALNINGAR

Utbetalningarna från a-kassan måste bli rätt direkt eftersom den som är arbetslös behöver sina pengar, och för att legitimiteten för försäkringen ska bibehållas. Vi vet att de arbetslösa anstränger sig för att göra rätt och skulle det ändå bli fel är återbetalningsviljan god. 2020 beslutade vi om återkrav i 2 516 ärenden och av dem har 97 procent återbetalat hela summan. Efter fem år brukar andelen fullgjorda återbetalningar ligga på 99 procent.  

För att förebygga utbetalningsfel tar vi fram IT-lösningar och rutiner som komplement till de a-kassegemensamma funktionstjänsterna. Konkret handlar det om riktade utskick, telefonuppföljning, samkörningar och robotiserade kontroller (RPA).

Vi motverkar regelrätt fusk genom noggrant utredningsarbete och bra kontroller. Inget system är någonsin helt säkert men utifrån arbetslöshetsför-säkringens konstruktion och de kontroller vi gör ser vi inte fusket som ett stort problem i vår a-kassa. Och i de fall någon fuskar till sig ersättning är det viktigt att hen lagförs och därför arbetar vi strategiskt för att följa upp våra polisanmälningar.

HANDLÄGGARNA ÄR VÅR STÖRSTA TILLGÅNG

Handläggarna är vår viktigaste resurs. Lagar, villkor och ersättningsnivåer bestäms av regering och riksdag, och de tekniska lösningarna kassorna använder är i allt väsentligt lika för alla eftersom de utvecklas av Sveriges a-kassor i samarbete med a-kassorna. Men handläggarnas kompetens och vilja att möta medlemmarna med information och anpassad service, utreda och motivera ärenden, den äger och utvecklar vi själva utifrån våra medlemmars behov.

Eftersom handläggarna är så viktiga för resultatet har vi ett ambitiöst kompetensförsörjningsprogram för introduktion, utbildning och fortbildning. Vi erbjuder också inspiration och allmänbildning genom exempelvis temadagar och återkommande miniföreläsningar med externa talare. 

SUND EKONOMI

Akademikernas a-kassa har en verksamhet som omsätter stora summor. 2021 betalade vi ut 1 926 miljoner kronor och tog in 1 242 miljoner kronor i medlemsavgifter. Finansieringsgraden, det vill säga den del av den utbetalade ersättningen som medlemsavgifterna täcker, var 50 procent.

Vår administration ska vara effektiv och medlemmarna ska vara trygga i att deras avgifter används på ett sätt som gagnar dem nu och i framtiden. Den absolut största delen av avgiften, över 80 procent, går till finansieringsavgiften som staten använder tillsammans med en del av arbetsgivaravgiften, för att bekosta a-kassornas utbetalningar. Men den del av avgiften som används för kassans administration förvaltar vi återhållsamt enligt etiska riktlinjer och för 2021 hade vi en administrationskostnad per medlem på 266 kronor.

SAMARBETE MED FÖRBUNDEN

Akademikernas a-kassa är en fristående politiskt obunden organisation med ett statligt uppdrag att administrera arbetslöshetsförsäkringen. Sacoförbunden är våra grundare och utgör tillsammans med Vårdförbundet valdistrikt i vår medlemsorganisation. Därför månar vi om goda relationer med förbunden och utvecklade samarbeten med dem när det är juridiskt möjligt och när det gynnar medlemmarna.

Ett par exempel på framgångsrika och värdefulla samarbeten är: utbildningar i försäkringsbestämmelser för förbundens personal, utbildningar för a-kassans handläggare om specifika avtalsområden och information om utbetalningar från a-kassan och de inkomstförsäkringar som förbunden erbjuder sina medlemmar.   

Läs årsredovisningen i sin helhet här.