Företagares ersättning

Så räknar vi

Det finns tre sätt att räkna ut hur mycket ersättning man kan få när man haft eget företag. Vi väljer det alternativ som är mest förmånligt för dig när vi fattar beslut. Man får som mest 910 kronor per dag före skatt fem dagar per vecka i 300 dagar.

Medlem kortare tid än 12 månader? Läs mer här

Tre sätt att räkna på

Du styrker själv din arbetstid när du söker ersättning. Vilken inkomst vi räknar på beror på vad som är bäst för dig och vi kan därför behöva både uppgifter från Skatteverket och ibland från en arbetsgivare. Om du vill så hämtar vi inkomstuppgifter från Skatteverket. 

Vi väljer alltid det möjliga alternativ som är mest fördelaktigt för dig.

aea icon with text

Senast taxerade inkomst. Ersättningen grundas på den senaste taxerade inkomsten. Den framgår på det senaste Beslut om slutlig skatt.

aea icon with text

Genomsnitt av flera år. Ersättningen grundas på ett genomsnitt av de taxerade inkomsterna de två åren som föregick året för den senast taxerade inkomsten.

aea icon with text

Inkomst från tidigare anställning. Har verksamheten bedrivits kortare tid än 24 månader grundas inkomsten på tidigare anställning, den så kallade 24-månadersregeln. Vi behöver då ett arbetsgivarintyg som man begär i Mina sidor.

Enskild firma

Pelle har bedrivit verksamhet i en enskild firma i fem år. Den 1 mars 2019 blir han arbetslös och anmäler sig på Arbetsförmedlingen. Hans senaste taxering är för inkomståret 2017. Eftersom taxering för inkomståret 2018 inte är klar när vi beslutar i ärendet medräknas inte inkomsten för 2018.

A-kassan tittar på inkomster för de tre senaste taxeringarna. Så här ser de ut för Pelle.

Inkomstår Taxerad inkomst
2017 195 000
2016 200 000
2015 -25 000

Den dagpenninggrundande inkomsten beräknas antingen på den senaste taxerade inkomsten eller på de två åren före den senaste taxeringen (2015 och 2016 i Pelles fall). För Pelle blir det bäst att räkna på 2017 års inkomst (195 000 kr) vilken ger honom en dagpenning från a-kassan på 600 kronor. Skulle Pelle vara arbetslös 200 dagar eller mer sänks ersättningen till 525 kronor.

Mer om kompensationsnivåer

 

Aktiebolag

Anna har bedrivit verksamhet i ett aktiebolag i fyra år. Den 1 mars 2019 blir hon arbetslös och anmäler sig på Arbetsförmedlingen. Hennes senaste taxering är för inkomståret 2017. Eftersom taxering för inkomståret 2018 inte är klar när vi beslutar i ärendet medräknas inte inkomsten för 2018.

Inkomstår Taxerad ­inkomst
2017 200 000
2016 270 000
2015 250 000

För Annas del är det mest fördelaktigt att räkna på ett genomsnitt av 2015 och 2016. Formeln för detta är ((Totala inkomsten/520 dagar) x 22) x 80 %. Hon får alltså 800 kronor de första 100 dagarna och därefter 760 kronor till och med dag 200. Skulle Anna vara arbetslös längre sänks ersättning till 700 kronor.

Mer om kompensationsnivåer

Företag efter anställning

Olle var anställd och arbetade 1 januari 2016 till och med 31 oktober 2017 med en månadslön på 42 000 kronor. När anställningen upphörde startade Olle eget och bedrev egen verksamhet 1 november 2017 - 31 juli 2019. Han blev arbetslös den 1 augusti 2019 och registrerade sig då på Arbetsförmedlingen. Under sin tid som egen företagare har Olle haft underskott i sin verksamhet. Eftersom han bedrivit egen verksamhet kortare tid än 24 månader är det lönen i anställningen som kommer att ligga till grund för Olles dagpenning som blir 910 kronor de första 100 ersättningsdagarna, därefter 760 kronor per dag.

Företag och avgångsvederlag

Lisa var anställd och arbetade 2005-2015 och hade då en månadslön på 35 000 kronor. Den sista december 2015 avslutades hennes anställning och hon fick ett avgångsvederlag på 1 260 000 kronor (36 x 35 000) och i samband med det startade hon ett eget företag. Den 31 december 2018 är tiden med avgångsvederlaget slut men Lisas företag har ännu inte börjat ge vinst. Hon beslutar sig för att avsluta verksamheten och anmäla sig arbetslös den 1 januari 2019. Eftersom avgångsvederlaget räknas som arbete och hon har avslutat sin verksamhet i företaget kommer hon att kunna få a-kassa baserat på sin tidigare månadslön vilket ger en arbetslöshetsersättning på 910 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna, därefter 760 kronor per dag.