Företagares ersättning

Så räknar vi

Det finns tre sätt att räkna ut hur mycket ersättning man kan få när man haft eget företag. Vi väljer det alternativ som är mest förmånligt för dig när vi fattar beslut. Man får som mest 1 200 kronor per dag före skatt fem dagar per vecka i 300 dagar – det motsvarar ungefär 26 400 kr/mån före skatt.

Tre sätt att räkna på

Du styrker själv din arbetstid när du söker ersättning. Vilken inkomst vi räknar på beror på vad som är bäst för dig och vi kan därför behöva både uppgifter från Skatteverket och ibland från en arbetsgivare. Om du vill så hämtar vi inkomstuppgifter från Skatteverket. 

Vi väljer alltid det möjliga alternativ som är mest fördelaktigt för dig.

aea icon with text

Senast taxerade inkomst. Ersättningen grundas på den senaste taxerade inkomsten från verksamheten. Den framgår på det senaste Beslut om slutlig skatt.

aea icon with text

Genomsnitt av flera år. Ersättningen grundas på ett genomsnitt av de taxerade inkomsterna från näringsverksamhet de två åren som föregick året för den senast taxerade inkomsten.

aea icon with text

Inkomst från tidigare anställning. Har verksamheten bedrivits längre än 12 månader, men kortare tid än 24 månader grundas inkomsten på tidigare anställning, den så kallade 24-månadersregeln. Vi behöver då ett arbetsgivarintyg som man begär i Mina sidor.

Enskild firma

Pelle har bedrivit verksamhet i en enskild firma i fem år. Den 1 mars 2023 blir han arbetslös och anmäler sig på Arbetsförmedlingen. Hans senaste taxering är för inkomståret 2021. Eftersom taxering för inkomståret 2022 inte är klar när vi beslutar i ärendet medräknas inte inkomsten för 2022.

A-kassan tittar på inkomster för de tre senaste taxeringarna. Så här ser de ut för Pelle.

Inkomstår Taxerad inkomst
2021 195 000
2020 200 000
2019 -25 000

Den dagpenninggrundande inkomsten beräknas antingen på den senaste taxerade inkomsten eller på de två åren före den senaste taxeringen (2019 och 2020 i Pelles fall). För Pelle blir det bäst att räkna på 2021 års inkomst (195 000 kr) vilken ger honom en dagpenning från a-kassan på 600 kronor. Skulle Pelle vara arbetslös 200 dagar eller mer sänks ersättningen till 525 kronor.

Mer om kompensationsnivåer

Aktiebolag

Anna har bedrivit verksamhet i ett aktiebolag i fyra år. Den 1 mars 2023 blir hon arbetslös och anmäler sig på Arbetsförmedlingen. Hennes senaste taxering är för inkomståret 2021. Eftersom taxering för inkomståret 2022 inte är klar när vi beslutar i ärendet medräknas inte inkomsten för 2022.

Inkomstår Taxerad ­inkomst
2021 200 000
2020 270 000
2019 250 000

För Annas del är det mest fördelaktigt att räkna på ett genomsnitt av 2019 och 2020. Formeln för detta är ((Totala inkomsten/520 dagar) x 22) x 80 %. Hon får alltså 800 kronor de första 100 dagarna och därefter 760 kronor till och med dag 200. Skulle Anna vara arbetslös längre sänks ersättning till 700 kronor.

Mer om kompensationsnivåer

Företag efter anställning

Olle var anställd och arbetade 1 januari 2017 till och med 31 oktober 2021 med en månadslön på 50 000 kronor. När anställningen upphörde startade Olle eget och bedrev egen verksamhet 1 november 2021 – 28 februari 2023. Han blev arbetslös den 1 mars 2023 och registrerade sig då på Arbetsförmedlingen. Under sin tid som egen företagare har Olle haft underskott i sin verksamhet. Eftersom han bedrivit egen verksamhet kortare tid än 24 månader är det lönen i anställningen som kommer att ligga till grund för Olles dagpenning som blir 1 200 kronor de första 100 ersättningsdagarna, därefter 1 000 kronor per dag.

Företag och avgångsvederlag

Lisa var anställd och arbetade 2009 - 2018 och hade då en månadslön på 45 000 kronor. Den sista december 2018 avslutades hennes anställning och hon fick ett avgångsvederlag på 1 620 000 kronor (36 x 45 000) och i samband med det startade hon ett eget företag. Den 31 december 2021 är tiden med avgångsvederlaget slut men Lisas företag har ännu inte börjat ge vinst. Hon beslutar sig för att avsluta verksamheten och anmäla sig arbetslös den 1 februari 2023. Eftersom avgångsvederlaget räknas som arbete och hon har avslutat sin verksamhet i företaget efter 12 månader men inom 24 månader från sista dag med avgångsvederlag så kan hon få a-kassa baserat på sin tidigare månadslön vilket ger en arbetslöshetsersättning på 1 200 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna, därefter 1 000 kronor per dag.