Överhoppningsbar tid

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 16-17a§§

Om man inte har arbetat kan kvalifikationstiden för arbetsvillkoret förlängas med samma antal månader som du varit förhindrad från att arbeta. Vi kan då räkna på arbete eller företagande som ligger längre tillbaka i tiden än det senaste året.

Fem år kan hoppas över

Varje månad som vi kan förlänga kvalifikationstiden med är så kallad överhoppningsbar. Som mest får 5 år hoppas över och vi kan räkna på det sjätte året.

Sjukfrånvaro

 • Har man haft ersättning från Försäkringskassan anger man det i ansökan. Då kan vi stämma av mot Försäkringskassan.
 • Har man inte fått ersättning av Försäkringskassan styrker man tiden med läkarintyg.

Heltidsstudier

Studierna måste vara avslutade - det vill säga man måste vara klar eller ha hoppat av.

 • Heltidsstudierna kan hoppas över om du har fyllt 25 när studierna avslutas eller om du har arbetat heltid i minst fem månader före studierna.
 • Har man jobbat mer än 60 timmar per månad under heltidsstudierna kan månaden aldrig hoppas över över utan räknas med i arbetsvillkoret.

Föräldrapenning eller vård av barn

Månader som man till största delen varit hemma med barn får hoppas över i följande situationer:

 • När man haft hel föräldrapenning minst på halvtid.
 • När man utan föräldrapenning vårdat ett eget barn yngre än två år.
 • När man adopterat barn i maximalt två år efter barnets ankomst.
 • När man haft tillfällig föräldrapenning minst på halvtid.

Har man jobbat mer än 60 timmar per månad kan månaden inte hoppas över utan räknas med i arbetsvillkoret.

Post dok

 • Om man får ett postdok-stipendium räknas det som studier och tiden får hoppas över.  
 • Om man skulle få lön som postdok räknas det som arbete och tiden får inte hoppas över.
 • Arbete i utlandet kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor om du varit anställd i ett EU/EES-land, men arbete utanför EU/EES får däremot inte räknas med och tiden får heller inte hoppas över.

Andra anledningar

 • vårdat en närstående enligt reglerna för närståendevård
 • tvångsvårdats för missbruk
 • inte har fått arbeta efter beslut enligt smittskyddslagen eller livsmedelslagen
 • deltagit i militär utbildning som rekryt
 • arbetat med särskilt anställningsstöd
 • följt med din partner som du är sammanboende med när hen arbetat i utlandet för en arbetsgivare med säte i Sverige och med svensk lön
 • suttit frihetsberövad