Undantag för vissa yrkesgrupper

När man arbetar inom EU/EES eller i Schweiz ska man enligt EU-förordningens huvudprincip tillhöra ditt arbetslands socialförsäkringssystem, även arbetslöshetsförsäkringen. Mer om reglerna.

EU-förordningen innehåller undandtag

EU-förordningen innehåller några särskilda regler som ibland innebär undantag från huvudprincipen om att arbetslandets lagstiftning gäller. Dessa regler avser personer som arbetar som:

 • utsända
 • sjöanställda
 • arbetar som offentligt anställda
 • är verksamma som anställd eller företagare i flera länder
 • är anställda av EU eller på ambassad

I vissa av undantagsfallen behöver arbetsgivaren eller du själv ansöka om intyg A1 från Försäkringskassan. Intyget är en bekräftelse på att du ska omfattas av det svenska systemet om social trygghet, inklusive arbetslöshetsförsäkringen, fastän du arbetar i en annan medlemsstat . Kontakta Försäkringskassan för mer information om intyg A1.

Utsända från Sverige

Den som normalt arbetar i Sverige som anställd kan sändas ut av sin arbetsgivare i högst 24 månader för att arbeta i ett annat land inom EU-/EES eller i Schweiz.

 • Arbete som utsänd jämställs med svenskt arbete och man ska fortsätta vara medlem i Akademikernas a-kassa. Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för att begära intyg A1.
 • Är man företagare och bedriver egen verksamhet i Sverige gäller samma sak om man väljer att förlägga verksamheten inom EU/EES/Schweiz under en period. Man söker då själv om intyg A1 från Försäkringskassan.

Sjöanställda

 • Om man arbetar på ett havsgående fartyg ska man vara arbetslöshetsförsäkrad i den medlemsstat under vars flagg fartyget går.
 • Arbetar man på en medlemsstats kontinentalsockel ska man vara arbetslöshetsförsäkrad i den medlemsstat som sockeln tillhör.
 • Storbritannien har en striktare reglering än andra medlemsstater avseende vilka som får vara försäkrade där vid arbete på kontinentalsockel. Kontakta någon av våra EU/EES-handläggare för ytterligare information om detta.
 • Om rederiet man är anställd av har sitt juridiska säte i Sverige och man är bosatt i Sverige ska man vara med i Akademikernas a-kassa oavsett vilken flagg fartyget man arbetar på går under. Detsamma gäller för om man är anställd av ett svenskt bemanningsföretag och arbetar som uthyrd.
 • Arbetar man på ett fartyg inom Sverige ska man vara med i Akademikernas a-kassa.
 • För att ha rätt till arbetslöshetsersättning mellan kortare uppdrag på fartyg inom Norge krävs det att vi först mottagit PDU1 från NAV. Detta beror på ändrad tillämpning i Norge där man under vissa omständigheter fortsatt innefattas av norsk socialförsäkring mellan uppdrag.

Offentligt anställda och ambassadanställda

 • Offentligt anställda är i de flesta fall försäkrade i det land som har anställt dem oavsett var arbetet utförs.
 • Diplomater samt utsända tjänstemän anses vara offentligt anställd personal.
 • Lokalanställda vid ambassader (administrativ personal, chaufförer, kökspersonal etc.) kan vara försäkrade antingen i det sändande landet eller i arbetslandet.

Arbete i två eller flera medlemsstater

Man kan bara vara arbetslöshetsförsäkrad i en medlemsstat i taget. Är man anställd eller egenföretagare i två eller flera medlemsländer bör man ansöka om intyg A1 från ett av länderna så att man vet vilken lands lagstiftning man ska omfattas av.

Ansöker du om medlemskap i Akademikernas a-kassa under tid du arbetar både i Sverige och en eller flera andra medlemsstater behöver vi veta att svensk lagstiftning ska gälla för dig. Det visar man genom att skicka in en kopia av intyg A1.

Deltidsarbetslös i Sverige, deltidsarbete i annan medlemsstat

Om man har ersättning från oss och får ett deltidsarbete i en annan medlemsstat hamnar man i samma situation som att man arbetar i två länder.

 • Vill man ha fortsatt ersättning från oss ska man ansöka om intyg A1 från Försäkringskassan.
 • Om man beviljas intyget ska man skicka en kopia av det till oss och ansöka om fortsatt ersättning på deltid.

Anställda av EU-organ

Om man är anställd av ett EU-organ tillhör man normalt någon av de tre underkategorierna:

 • extraanställda
 • temporärt anställda
 • permanent anställda

Har man en anställning som inte passar in i någon av dessa kategorier bör man fråga uppdragsgivaren var man är socialförsäkrad.

 • Extraanställda får välja om de vill omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där de är anställda, i den medlemsstat vars lagstiftning de senast omfattades av eller i den medlemsstat där de är medborgare. Den som väljer att omfattas av svensk försäkring måste kontakta Försäkringskassan för intyg A1.
 • Temporärt anställd personal kan vid arbetslöshet vara berättigad till arbetslöshetsersättning från EU-kommissionen men har ibland också rätt till ersättning från svensk arbetslöshetsförsäkring.
 • Permanent anställd personal är inte arbetslöshetsförsäkrade någonstans.