Distriktens ombud vid Akademikernas a-kassas föreningsstämma kallas till ordinarie stämma torsdagen 27 maj 2021 klockan 11:30 via Teams.   

Ärenden

• fastställande av föregående års resultaträkning och balansräkning,
• beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
• fastställande av budget och avgifter för kassan för nästkommande år
• val av ledamöter och suppleanter i styrelsen 
• val av revisorer och suppleanter 
 
Övriga frågor som framläggs av styrelsen eller revisorer, samt fråga som väckts av medlem.