Distriktens ombud vid Akademikernas a-kassas föreningsstämma kallas till ordinarie stämma måndagen 25 maj 2020 klockan 11:00 i kassans lokaler i Stockholm.

Ärenden

  • fastställande av föregående års resultaträkning och balansräkning,
  • beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
  • fastställande av budget och avgifter för kassan för nästkommande år
  • val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
  • val av revisorer och suppleanter

Övriga frågor som framläggs av styrelsen eller revisorer, samt fråga som väckts av medlem.

Frågor från medlemmarna ska vara ställas till styrelsen och vara oss tillhanda senast 31 mars. Frågor skickas till aloa@aea.se.